تعداد عنوان ها: 19
تاکسونومی یونجه های ایران
دکتر فرنگیس قنواتی
35,000
تغییر اقلیم و تولید محصولات زراعی
سید علیرضا بهشتی؛ مجیدرضا کیانی فریز؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی
350,000
خلاصه ای از جنبه های اقتصادی اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
هرمز اسدی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسن امیدی تبریزی؛ حسن حسن آبادی؛ عزیز فومن اجیرلو؛ علی ایمانی؛ یوسف ارشد؛ عبدالحسین حسینی؛ محمد حسن شکوهی؛ اسماعیل بیضایی
زراعت و اصلاح سورگوم
عزیز فومن
35,000
زئولیت ها و کاربرد آنها در کشاورزی
دکتر امیرحسین شیرانی راد؛ آقای آرمند پیشه؛ دکتر حسین کاظمیان
70,000
فیزیولوژی و تولید پیاز خوراکی
دکتر عبدالستار دارابی
210,000 21,000
فن آوری تولید بذر سبزی
دکتر محسن خدادادی
45,000
گیاه روغنی گلرنگ
آقای امیر حسن امیدی؛ فرزاد جاویدفر
50,000
گندم: راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی در ایران
دکتر محمدرضا جلال کمالی؛ دکتر توحید نجفی میرک؛ آقای هرمز اسدی
60,000
مشخصات افتراقی ارقام تجاری و لاین های امید بخش گندم کشت شده در ایران
گودرز نجفیان؛ محمدرضا جلال کمالی؛ جمشید عظیمیان
60,000